Patientombudsman

Patientombudsmannens lagstadgade uppgifter är bland annat att undervisa och informera om patientens ställning och rättigheter. Patientombudsmannen arbetar för att främja patientens rättigheter och för att de ska bli tillgodosedda.

Patientombudsmannen på Läkarcentral Nero heter Nina Nordman.

Patientombudsmannen hjälper

Patientombudsmannen hjälper vid behov patienten att lösa sina problem på vårdplatsen.

Hen undervisar också och vid behov hjälper patienten att fylla i en patientskadeanmälan.

Patientombudsmannen fungerar inte som patientens rättsbiträde. Det är inte patientombudsmannens uppgift att ta ställning till patientens diagnos eller vårdens innehåll.

Hen tar inte heller ställning till huruvida det är frågan om en vårdskada eller ett vårdfel. Patientombudsmannen tolkar inte patientjournaler.

Patientombudsmannens tjänster är avgiftsfria.

Patienten har rätt till

  • God hälso- och sjukvård samt gott bemötande
  • Självbestämmanderätt
  • Information
  • Vård
  • Anmärknings- eller klagomålsförfarande om hen är missnöjd med vården

Bekanta dig med lagen om patientens ställning och rättigheter:

Kontakta patientombudsmannen

Patientombudsmannen på Läkarcentral Nero heter Nina Nordman.