Tietosuoja­seloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan jokaisella on oikeus päättää omien henkilötietojensa käytöstä.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan ihmisten tulee pystyä vaikuttamaan siihen, miten yritykset käsittelevät keräämiään henkilötietoja. Asetus koskee tietenkin myös Lääkärikeskus Neroa.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus

  • Antaa ihmisille oikeuden päättää omien henkilötietojensa sekä tunnistamisen mahdollistavan niin sanotun digitaalisen jalanjäljen käytöstä.
  • Yhdistää sääntöjä ja yksinkertaistaa yrityksiä koskevia käytäntöjä EU:n yhteismarkkinoilla.
  • Velvoittaa organisaatioita käsittelemään henkilötietoja asianmukaisesti.

Asiakastiedot Lääkärikeskus Neron käytössä

Koska käsittelemme Lääkärikeskus Nerossa sekä henkilö- että potilastietoja, asiakkaidemme luottamus on meille erityisen tärkeä. Tietosuoja-asetus antaa asiakkaillemme ja meille yhtenäisen toimintamallin tietosuojan parantamiseen.

​Käytämme henkilötietoja:

  • ​Asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen.
  • ​​Palvelujemme tarjoamiseen, kehittämiseen ja laskuttamiseen.
  • ​​Lain ja muiden Lääkärikeskus Neroa velvoittavien säädösten ja sääntöjen noudattamiseen.

 

Lääkärikeskus Neron tietosuojavastaavan yhteystiedot:

outi.aura@laakarikeskusnero.fi, puh: 045-1039158.

Asiakas- ja potilastietojen saaminen

Sinulla on oikeus saada omat asiakas- ja potilastietosi.

Sinulla on myös oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.

​Sinulla on oikeus tietää, mistä tietojasi hankitaan, mihin tietojasi käytetään ja luovutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassapidettäviä. Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilörekisteriä.

Asiakas- ja potilastietoja säilytetään voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Tietojen tarkastaminen

Tietojen tarkastaminen on maksutonta, jollei se ole perusteetonta tai kohtuutonta (varsinkin, jos pyyntöjä esitetään toistuvasti).

Tuolloin rekisterinpitäjän on osoitettava perusteettomuus tai kohtuuttomuus.

​Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti.

Tarkastusoikeuden kieltäminen tai rajoittaminen

Tarkastusoikeus voidaan kieltää tai sitä voidaan rajoittaa esimerkiksi silloin, jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa sinun tai jonkun toisen oikeuksille tai vapauksille.

​Jos tarkastusoikeus kielletään, sinulle annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus, josta ilmenee kieltäytymisen peruste. Siinä tapauksessa sinulla on mahdollisuus viedä asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi.

Tietojen korjaaminen

Sinulla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto. Korjaamisvaatimus tehdään kirjallisena.

Rekisterinpitäjällä on oikeus päättää tehdäänkö vaadittu korjaus vai ei. Kielteisestä päätöksestä annetaan todistus, josta käy ilmi kieltäytymisen syyt. Tämän jälkeen voit halutessasi kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Asiakkaan ja potilaan tiedonsaantioikeudet

Henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja tietojärjestelmiä käytetään asiakas- ja potilassuhteissa ammattihenkilön työtehtävien mukaan. Sinun tietosuojasi toteutumista valvotaan säännöllisesti lokitietojen avulla.

​Kaikki Lääkärikeskus Neron työntekijät allekirjoittavat tietosuoja- ja tietoturvasitoumuksen työsuhteen alkaessa. Jokainen työntekijä sitoutuu NEROn tietoturvaohjeistuksiin ja hyvään tiedonkäsittelytapaan.

​Sinulla on oikeus saada omat asiakas- ja potilastietosi. Sinulla on myös oikeus käyttää tarkastusoikeutta halutessasi tietää, mitä tietoja sinusta on tallennettu eri rekistereihin. Näin voit myös varmistaa, että sinusta rekisteröidyt tiedot ovat oikeita.

​Asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jonka oikeutta, etua tai velvollisuuksia viranomaisessa käsitelty asia koskee. Hänellä on oikeus pyytää tietoja, jotka ovat voineet vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Asiakas ja potilastiedot

Sinulla on oikeus tietää, mistä tietojasi hankitaan, mihin tietojasi käytetään ja luovutetaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot ovat salassapidettäviä.

Hoidon toteuttamiseksi asiakas- ja potilastiedoista pidetään henkilörekisteriä. Asiakas- ja potilastietoja säilytetään voimassa olevien säännösten mukaisesti.

Käyttölokitiedot

Sinulla on oikeus saada tieto siitä, kuka on käyttänyt ja kenelle on luovutettu sinua koskevia asiakas- tai potilastietoja. Sinulla on oikeus myös saada tieto siitä, mikä on ollut käytön tai luovutuksen peruste.

Jos sinulla on syytä epäillä tietojesi väärinkäyttöä, on sinulla oikeus vaatia selvitys, kuka on käyttänyt sinua koskevia potilas- tai asiakastietoja (ns. lokitietoja).

​Lokitiedot saat kirjallisella pyynnöllä Lääkärikeskus Neron tietosuojavastaavilta. Tietojen pyytäminen on maksutonta. Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä.

​Sinulla ei ole lupaa luovuttaa tai käyttää saamiasi lokitietoja muuhun käyttötarkoitukseen.